Nyheter

02.01.2015: Godt nytt år til alle!

Vi håper dette bli et godt år for alle våre medlemmer og følgere. Snøen daler ned store deler av landet så vi håper på godt scooterføre til alle sammen. Det skal være høring den 6. januar på regjeringens forslag til midlertidig løsning for forsøkskommunene. Det håper vi går gjennom uten for mye leven fra snøscootermotstanderne.

Det håper vi også for den kommende lovendringen, men der kan vi vel forvente oss flere kampanjer og dommedagsprofetier. Vi tror nok at de fleste stortingspolitikere skjønner at regjeringens forslag vil kunne hindre konflikter mellom snøscootertrafikk og andre interesser i fremtiden, selv om noen prøver å «bevise» det motsatte.

Resultatet av behandlingen i stortinget vil vi kunne få i løpet av februar/mars og forhåpentligvis lytter politikerne til sammenslutningen av utmarkskommuner og ordførerne i kommuner som har hatt løyper i mange år. De vet at dette er en god løsning, ikke bare for å legge til rette for en stadig økende interesse som fritidskjøring med snøscooter er, men også regulere og begrense snøscootertrafikken til egnede områder slik at alle interesser blir fornøyde.

Kjør forsiktig, vis hensyn og ha et fortreffelig 2015 ønskes fra Erik, Knut Ivar, Inger, Roar og Håvard i Landstyret.

 

02.12.2014: Nå eller aldri! -Med få tastetrykk kan du påvirke avstemningen om ny motorferdsellov

Siste sjanse til å påvirke før forslaget skal opp i Stortinget

Som kjent har regjeringen lagt frem en lovendring som gir alle kommuner som ønsker det mulighet til å vedta snøscooterløyper. Naturvernforbundet har bedt sine medlemmer sende mail til stortingspolitikere for å hindre dem i å vedta lovendringen. Her må vi vise at vi er mange som ønsker denne lovendringen velkommen. Bruk noen få minutter og send mail til politikerne som representerer ditt fylke.

Under her har vi lagt ut et forslag til innhold i mailen, kopier teksten, lim inn i mail og signer. Deretter finner du mailadresser til politikere fra ditt fylke ved å TRYKKE HER

Forslag til tekst:

Ja til lokaldemokrati og lokale snøscooterløyper

Jeg sender deg denne henvendelsen siden du representerer mitt hjemfylke på Stortinget. Regjeringen har nylig lagt frem et forslag om ny lov for «motorferdsel i utmark og vassdrag». Jeg ber deg om å stemme JA til dette forslaget.

Jeg ønsker at min kommune selv, basert på lokaldemokrati og lokal innsikt i kommunens geografi – skal få avgjøre om det skal opprettes løyper for fritidskjøring med snøscooter. På samme måte som jeg stoler på andre avgjørelser de lokale folkevalgte skal beslutte, setter jeg min lit til at de samme personene er istand til å vurdere opprettelse av løyper for fritidskjøring – basert på nasjonale lover og regler.

De som er imot at kommunene skal få lov til å opprette løyper for fritidskjøring med snøscooter hevder at kommunene ikke innehar nødvendig kompetanse til å ta kvalifiserte beslutninger. Denne manglende tiltro til lokalpolitikerne blir uforståelig og inkonsekvent når de samme gruppene, f.eks Den Norske Turistforening i neste øyeblikk sender søknad til de samme personene for å få unntak fra gjeldende lov – for å kunne bedrive kjøring med snøscooter til egne hytter og løyper. Da mener man at lokalpolitikerne innehar nødvendig kompetanse for å kunne innvilge dispensasjon til dem selv.

Lovforslaget som er fremmet setter strenge krav til hvilke hensyn som må tas før man oppretter løyper. Det vil ikke bli slik noen hevder – «frislipp» eller «løyper overalt». Jeg mener både det er plass i norsk natur til både snøscooter og til de som søker stillhet og ro. Det er ikke noe enten eller – det er både og.

Motstanderne mot løyper for fritidskjøring med snøscooter med Den Norske Turistforening og Naturvernforbundet i spissen mottar årlig millioner av kroner i støtte fra Staten. Disse pengene bruker de nå på ensidige kampanjer mot lovforslaget. Man prøver å hevde at den form for friluftsliv de selv bedriver er det eneste riktige. Svært mange andre derimot ønsker å bedrive en annen form for friluftsliv. Snøscooteren er for mange av oss en naturlig del av det å bedrive friluftsliv. Selv om man kjører snøscooter så betyr ikke det at man aldri går f.eks på tur eller går på ski. Både og, ikke enten eller.

Forsøket som har pågått i Norge i mange år har gitt positive resultater. Resultater som våre motstandere ikke nevner i sin argumentasjon. Dette sammen med å se på våre naboland er kunnskap tilstrekkelig for å kunne vedta ny lov. Det er ikke slik at Finland som har omtrent samme lover som er tenkt innført har mistet alt dyreliv og at naturen er rasert. Slik skulle det ha vært om man skal høre på motstanderne av løyper for snøscooter.

Kjære Stortingsrepresentant – si JA til lokaldemokratiet, si JA til lokal forvaltning av snøscooterløyper som ivaretar hensynet til naturen og andre, si JA til snøscooterbrukere – vi stoler på at dere vil være deres ansvar bevist og ferdes i naturen på en hensynsfull og forsvarlig måte.

Med hilsen

——————————————————

28.11.2014: Mindre ulovlig kjøring og færre ulykker med nytt lovforslag

DEP_symbolSnøscooterbrukerne er fornøyde med at regjeringen endelig presenterer et lovforslag hvor kommunene får anledning til å etablere snøscooterløyper. Klubbene er dessuten glade for at løgnene til friluftslivsorganisasjonene ikke har nådd frem. – Snøscooterklubbene vil bidra til at ordningen blir en suksess.

Les hele forslaget her

– Det er bra at regjeringen ikke bøyer av for løgnene til friluftslivsorganisasjonene. Noe annet ville overrasket oss. Nå vil kommuner hvor det er stor interesse for å etablere snøscooterløyper, få anledningen til å lage trygge løyper som kan bidra til å få ned den unødvendig stygge ulykkesstatistikken vi har i Norge, samt å kanalisere ulovlig kjøring til lovlige løyper som ikke kommer i konflikt med andre interesser.

– Dette vil slå positivt ut for ulykkesstatistikken, øke bolyst hos innbyggerne, gi økt næringsgrunnlag for lokale bedrifter og kan faktisk bidra til sårt tiltrengte arbeidsplasser i distriktene.

Vil bli tryggere

Alle registreringer av ulykker i forbindelse med snøscooterkjøring viser at merkede løyper er den tryggeste måten for den type ferdsel. Det er 76.500 snøscootere i Norge og salget øker til tross for Nordens mest restriktive lovverk. Vi har bare en tredjedel antall snøscootere i forhold til Sverige men 50% flere ulykker i 2013.

Snøscooterklubbenes Fellesråd ønsker at de som vil benytte snøscooter til rekreasjonskjøring skal ha mulighet til å gjøre dette på en trygg, sikker og lovlig måte. Regjeringen ønsker nå å gi kommunene mulighet til å regulere kjøringen i merkede løyper.

Miljøeffekt

– En annen viktig faktor er at natur og miljøhensynet blir ivaretatt. Dette burde alle naturvernere og motstandere av snøscooterkjøring applaudere, men det kommer de nok ikke til å gjøre selv om tidligere forskning viser at løyper har en kanaliseringseffekt.

– Kjøring i sårbare områder blir redusert og vi som samlende forening for landets snøscooterklubber ønsker å bidra til at disse tallene blir enda bedre enn det forsøket fra 2001 viste.

– Til det trenger vi et verktøy for at løypene kan bli lagt i egnede områder uten alt for mye konflikter. Dette verktøyet får nå kommunene tildelt i form av beslutningsmyndighet.

Gjennomskuet

– Pengesterke organisasjoner som turistforeningen og Norsk Friluftsliv har kjøpt seg fjonge rapporter og spørreundersøkelser hvor det hevdes hvor ille det går om regjeringens lovforslag skulle bli en realitet. Men vi tror folk for lengst har gjennomskuet skremselspropagandaen som harmonerer dårlig med virkeligheten. Det er snart bare en håndfull mennesker i Oslo Vest, med ekstremt snevert syn på friluftslivsbegrepet, som tror på løgner som «frislipp» og «siste vinter med stillhet i fjellet».

Stoler på kommunene

– I tillegg har Naturvernforbundet børstet støv av gamle miljøvernministere for å fortelle at lokalbefolkningen i norske utmarkskommuner ikke er i stand til å forvalte sine egne arealer. Areal som nevnte lokalbefolkning har bevart så godt at mange av områdene er funnet verdt å verne. Kommunene har bevist at de makter å regulere hyttefelt, veier, flyplasser og andre irreversible inngrep innenfor sine egne grenser, og nå handler det faktisk om snøscooterspor som vil smelte bort hver vår. Kommunene er pålagt å ivareta hensynet til natur, miljø og det øvrige friluftsliv, med andre ord er det ingen verdier som står i fare for å bli ødelagt, snarere tvert imot vil dette kunne skape nye.

18.11.2014: Norsk Friluftsliv (tidl. FRIFO) med nok et sleivspark

frifoDet er flere grunner til at Norsk Friluftsliv sin undersøkelse og deres konklusjoner blir feil. De spør «Er du for eller i mot at det skal bli lov med fornøyelseskjøring med snøscooter i norsk natur, eller har du ikke noe standpunkt til dette?» Med andre ord ingen presisering om at det er snakk om merkede løyper og kravet til kommunene om å ta hensyn til det øvrige friluftsliv.

Når da resultatet først blir som det blir, tar organisasjonen det til inntekt for at den etterspurte lovendringen som sikrer lokal forvaltning av motorferdsel ikke bør gjennomføres. Selv om det var bred enighet på stortinget om dette. Skulle det være så stor motstand mot snøscooterkjøring som de hevder, burde det i snøscootermotstandernes øyne være ufarlig å la kommunene få bestemmelsesrett over dette. Kommunestyrene er demokratisk valgt og representerer flertallet i kommunen. Ergo: stor motstand, ingen løyper.

Vi ønsker her å gjengi Ordfører i Hattfjelldal, Asgeir Almås (AP), sitt tilsvar til organisasjonen:

asgeir.almåsEt nytt nyhetsoppslag på ABC nyheter i dag, tittel:
Velgerflertall i alle partier mot scooterforslag.

Så refereres det til en undersøkelse Ipsos MMI har gjort på vegne av Norsk Friluftsliv der de viser til at det er flertall mot fri snøscooterkjøring i Norsk natur, og friluftspolitisk rådgiver i Norsk Friluftsliv Siri Meland sier da at det er derfor alvorlig at regjeringa da åpner for dette.

Det er jo nettopp det regjeringa og et stort flertall på Stortinget ikke åpner for med lovforslaget som kommer, det skal ikke være fri snøscooterkjøring i Norsk natur, det skal være strenge reguleringer, men kommunene skal få anledning som en del av arealplanreguleringa å opprette faste løyper for scooterkjøring i bestemte områder der det ikke er i konflikt med friluftsliv, naturmangfold, bolig og hytteområder m.m. Forslagene til løyper skal på allmen høring og grunneier skal gi samtykke. Så skal det være totalforbud å regulere løyper i verneområdene, og nasjonale villreinområder. Så er det innsigelsesrett etter plan og bygningsloven. 

Altså Siri Meland, det blir helt meningsløst med din karakteristikk av regjeringas forslag til lovendring, du mister helt troverdighet med å bidra til slik feilinformasjon som undersøkelsen bidrar til. Det er greit at et stort flertall av det Norske folk er mot fri snøscooterkjøring i Norsk natur, det er også jeg, og det er heller ikke det regjeringa legger opp til.

Asgeir Almås, 18.11.2014

17.11.2014: Nice try Haltbrekken

Mange har vel i dag lest kronikken i VG hvor leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, har børstet støv av gamle miljøvernministere og fått de til å signere noe vi kan kalle et opprop mot den kommende lovendringen:

«..fornøyelseskjøring med snøscootere vil fortrenge skiløpingen fra store områder og vil forsere en overgang fra aktivt til passivt naturbruk.» -står det skrevet i kronikken.

De tidligere statsrådene har dermed valgt å signere løse påstander og avslører liten kunnskap om hva snøscooterkjøring er og hva det er kommunene har etterspurt. Ingen har tatt til ordet for snøscooterkjøring overalt. Det er snakk om merkede løyper som kommunene kan etablere i områder hvor andre interesser ikke blir forstyrret.

Snøscooterkjøring er også fysisk krevende, den som påstår noe annet må først prøve det. Men den er først og fremst en flott måte å oppleve naturen på, oppleve flere steder og det uten å måtte bruke flere dager på å nå målene. For veldig mange er snøscooterkjøring rekreasjon og anser dette som en del av det norske friluftsliv.

Kronikken blir et latterlig forsøk på å fremstille bred politisk motstand mot en lovendring som tillater snøscooterløyper for rekreasjonskjøring. Det er kun 5 måneder siden et bredt flertall på stortinget gikk inn for å endre motorferdselloven slik at den sikret lokal forvaltning. Kun SV og MDG stemte i mot.

Godt forsøk, men det blir nok med det.

 

08.11.2014: Snøscooterens dag!

IMG_1212