Nyheter

19.06.2014: Regjeringen avslutter forsøksordningen

 

Det kan virke som veldig rotete politisk arbeid å invitere kommuner til et forsøksprosjekt for så å trekke det tilbake. Den manøveren skal ikke regjeringen ha mye skryt for. Unødvendig mye bråk ble det også. Det positive er at lovendringen kan komme raskere enn først antatt.

Det første spørsmålet som dukker opp når regjeringen avslutter forsøket er om dette vil få konsekvenser for de kommunene som allerede er godt i gang med løypeplanleggingen. Skal vi tro det som står på regjeringens nettsider blir det bare å fortsette arbeidet. Kommuner som har gjennomført planprosessene når lovendringen blir vedtatt vil ha et fortrinn og raskt kunne etablere etterlengtede løyper. Vi håper det er hold i det regjeringen sier og da kan vi forvente oss forslag til høring medio juli og ferdigbehandlet forslag før jul. Med andre ord behøver ikke avviklingen av forsøket å påvirke tidspunktet så voldsomt for etableringen av løyper i kommunene som har startet sitt arbeid. Vi får bare håpe at vi ikke opplever uthaling og trenering slik vi har sett tidligere.

 

Regjeringen skriver:

Lovendringen skal gi kommunene myndighet til å etablere løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter. Etter planen vil forslaget ligge tett opp til forsøksordningen og kommunene kan derfor planlegge videre ut i fra samme forutsetninger for ikke å tape tid. Kommunene kan fortsette å planlegge for snøscooterløyper. De som er godt forberedt vil kunne ha løyper på plass kort tid etter Stortingets vedtak, forutsatt at prosessen kommunene har fulgt og hensynene de har tatt, samsvarer med de kravene som stilles i det endelige lovvedtaket.

 

Her kan du lese hele publikasjonen på regjeringens nettside

 

Satt på spissen så kan DNT, FRIFO og Virke sin klage på utvidelsen av forsøket ført frem til en snarere lovendring enn vi så for oss da forsøket startet. Hadde forsøket vart til 2018 med et stortingsvalg i 2017, er det ikke godt å si hvordan det hadde blitt. Da ville regjeringssammensetningen fått mye å si for utviklingen videre. Nå kan det se ut til at kommunene får en permanent lovendring å forholde seg til, og med Høyre, Frp og Senterpartiets flertall vil endringene mest sannsynlig ligne på forsøket. Vi krysser fingrene og lover å gjøre alt vi kan for at snøscooterentusiastenes stemme skal bli hørt i saken. Etter landsmøtet den 28. Juni vil det bli anledning for å melde seg inn i Snøscooterklubbenes Fellesråd. Da håper vi så mange som mulig vil støtte opp og stå sammen med oss.

-SKFR-

 

17.06.2014: Frp, Høyre og Senterpartiet sikrer lokal forvaltning

Et stort skritt mot lovendring

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, har merket seg at det er et flertall i Stortinget for økt lokal forvaltning av motorferdsel i utmark. Flertallet ber regjeringen så raskt som mulig utarbeide og legge frem forslag om endring av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til behandling i Stortinget.

 

Det bekrefter noe vi har ergret oss over i mange år.  Det har vært flertall på stortinget for lokal forvaltning av snøscooterløyper, men ingenting har skjedd. Til vår fortvilelse ble det etter interne forhandlinger bare igangsatt en ny prøveordning av forrige regjering. Den ble utvidet av den nye regjeringen til tross for signaler om at ytterligere forsøk var unødvendige. Nå ser det endelig ut til at vi får et stortingsvedtak som ber regjeringen legge frem et forslag om endring av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Det som skiller Frp, Høyre og Senterpartiet fra de øvrige partiene som ønsker en lovendring er hvilke nasjonale føringer som skal ligge til grunn. Det er enighet om at løyper skal etableres med hensyn til andre interesser, men hvilke forbud loven skal inneholde er det forskjellige meninger om.

 

FrpHSp

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet forutsetter at en lokal forvaltning skjer innenfor rammene av nasjonale retningslinjer fastsatt i lov. Retningslinjene bør inneholde forbud mot å legge løyper i verneområder og nasjonale villreinområder. Det må tas hensyn til støy, ulemper for friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder, kulturminner og kulturmiljø. Det er med andre ord fortsatt ikke snakk om noen muligheter for å legge løyper hvor man vil. Det er positivt å se at partiene som danner et flertall på stortinget ikke ønsker noen strengere restriksjoner en det som har blitt forespeilet i forsøket. Alt for mange føringer vil ikke gi rom for lokale innvendinger og tilpasninger. Kommunene og de lokale interessene får sammen vurdere hvor det er hensiktsmessig å ha løyper.

 

Her kan dere lese hele komiteens innstilling

 

Senterpartiet støtter også regjeringen om de ønsker å videreføre forsøksordningen til ny lov er på plass. Frifo og DNT er naturlig nok på banen med trussel om søksmål om det skjer. Sivilombudsmannen har kommet fram til at forsøket er ulovlig, dermed forsterket uroen seg rundt forsøket. Vi får håpe dette løser seg uten at vi trenger bruke rettsapparatet. Senterpartiets representant i komiteen mener at en avvikling av forsøket kan skape usikkerhet overfor de kommunene som nå er i gang med prosesser knyttet til forsøksordningen, men at Sivilombudsmannens uttalelse understreker behovet for at det så raskt som mulig legges fram et forslag til permanent lovendring. Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) vil på sin side anbefale at Regjeringen tar konsekvensen av Sivilombudsmannens avgjørelse og setter forsøket til side, og i stedet prioriterer å fremme et lovforslag om lokal forvaltning i tråd med det brede stortingsflertallet som fremgår av innstillingen. Dette vil raskest gi kommunene en forutsigbar ordning for en lokaldemokratisk forvaltning av motorferdselen. Klima og miljøminister Tine Sundtoft har uttalt at forsøket skal fortsette, så her er det duket for heftig debatt i tiden som kommer.

 

Vi får håpe at torsdagens behandling i Stortinget ikke byr på de store overraskelsene, så vi får et etterlenget vedtak og en fin inngang til Landsmøtet den 28. Juni

-SKFR-

 

16.04.2014: Dagsavisen og FRIFO spår siste støyfrie påske

Friluftslivets fellesorganisasjon fikk i går spalteplass i Dagsavisen til nok et forsøk på å sverte snøscooterkjørerne i Norge. De har absolutt ingen tillit til at kommunenes løyper for snøscootere vil fungere. Dagsavisens leder følger opp i dag med ytterligere feilinformasjon hva dette dreier seg om. Samtidig kan vi lese i Oppland Arbeiderblad at skiturister slår etter Røde Kors på redningsoppdrag. Hvor kommer alt dette hatet i fra?

IMG_3935

 

Mange av de som ønsker snøscooterløyper for rekreasjonskjøring er de samme folkene som politiet og andre nødetater er helt avhengige av når det blir lete- og redningsaksjoner i fjellet. FRIFO må huske at når de stadig vekk kritiserer snøscooterkjørerne som en felles gruppe, så er det de samme folka som ved en senere anledning bistår i en redningsaksjon. Til og med er mange av dem også tilsluttet FRIFO gjennom deres underorganisasjoner som f.eks Røde kors, NJFF og 4H. Hadde ikke et samarbeid med snøscooterorganisasjonene vært en bedre måte å dempe konfliktnivået på, istedet for å komme med dommedagsprofetier for det øvrige friluftsliv?

017

 

Løyper gir mer ulovlig kjøring sier FRIFO. Vi vet at løyper har en kanaliseringseffekt på trafikken, de aller fleste foretrekker preparerte og merkede løyper. Det er den tryggeste og mest behagelige kjøringen. Noen vil bestandig utfordre seg selv og naturen på det mest ekstreme, også på snøscooter. Det er grupper vi ikke skal blande inn i debatten om lokal forvaltning av snøscooterløyper. Den dreier seg om at kommunene kan legge til rette for en stadig voksende interesse som det å benytte snøscooteren i friluftslivet er. Og da er det snakk om kjøring i merkede løyper i egnede områder. Restriksjonene i forskriften er mange og hverken snøscooterklubbene eller kommunene ønsker kjøring overalt. Trusselen om siste støyfrie påske er bare et flåsete utspill.

 

Snøscooteren har også utviklet seg betraktelig de senere årene med tanke på støy og utslipp. Se video her for et lite innblikk i støybildet på nye snøscootere

 

FRIFO trekker også frem ulykker som et argument mot etablering av løyper. Det er skivebom. Alvorlige snøscooterulykker skjer utenfor løyper. I Norge har vi altfor mange eksempler på dette. Derfor er det et sterkt ønske, og en oppfordring, fra oss i Snøscooterklubbenes Fellesråd at løyper kommer på plass så fort som mulig. Alkohol er den største årsaken til dødsulykkene i Sverige, ikke løypene. Lager vi løyper i egnede områder hvor andre interesser ikke bli berørt, vil konflikten med snøscootertrafikken være marginal. Holder folk seg til fartsgrensene og kjører i edru tilstand, er det svært lav ulykkesrisiko forbundet med snøscooterkjøring.

IMG_1215

 

Det er mye plass i norsk natur og FRIFO bør snart ta innover seg hva snøscooterorganisasjonene står for og hva det er vi ønsker. Det finnes så mange eksempler på at samarbeid er beste løsningen, så også her. Med god planlegging vil det være plass til snøscootere, skiløpere, hundekjøring, reindrift og mye,mye mer.

Snøscooterklubbenes Fellesråd – Erik Kirkvold

 

 

11.04.2014: Klarsignal for 87 kommuner


8783571866_bec324f74a_b
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 11. april 2014 stadfestet 87 lokale forskrifter om kommunalt forsøk med snøscooterløyper. – Jeg har stor tillit til at kommunene skal ivareta sitt forvaltningsansvar på en god måte, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Det er hyggelig å se at regjeringen følger opp det de har satt i gang, og at kommunene slipper å vente på bekreftelsen om at arbeidet kan gjennomføres. Mange kommuner har satt i gang planprosessen allerede, men vedtak kunne ikke gjøres før forskriftene var stadfestet. Nå er det mye opp til hver enkelt kommune ,og de innsigelser som måtte komme, om hvor fort det kan bli løyper. Et langvarig og krevende arbeid men verdt å vente på om resultatene blir så bra som vi håper på. Vi ønsker kommunene og de lokale snøscooterklubbene, lykke til! Tillegg 14.04.2014: Flere kommuner med stadfestet forskrift, totalt 100.

 

05.04.2014: Svensk politi skryter av nordmenn

Under seminaret om «Etablering av sikre snøscooterløyper» som ble arrangert i Sälen forrige uke var representanter fra svensk politi tilstede. De fortalte om sine erfaringer med snøscooterkjøring i Sverige og hvordan de jobbet for å hindre ulovlig kjøring. Samtidig fikk vi tilbakemeldinger på at norske snøscooterflykninger i Sverige stort sett oppfører seg bra.

Polisinspektör Lena Nilsson

Polisinspektör Lena Nilsson

Det bør jo være en selvfølge at nordmenn klarer å følge de reglene som våre naboer i øst har til snøscooterkjøring. Likevel er det hyggelig å få positive tilbakemelding fra de som faktisk utfører kontrollene. –Når jeg startet med snøscooterkontroller for 15 år siden var det en del mangel på dokument og ikke alle snøscootere var godkjent for bruk i løypene. Det sier Lena Nilsson, polisinspektør ved polismyndighetene i Dalarna. -Vi ga de vi kontrollerte en mulighet til å rette opp i manglene for så å følge opp at dette ble gjort. Stort sett ble kravene våre etterfulgt, og de som valgte å la være ble bøtelagt. Nå har vi hatt en positiv trend i mange år og det er veldig lite problemer med snøscooterkjøring, fortsetter Nilsson. Hun er meget fornøyd med at ingen kontrollerte nordmenn i hennes område de siste årene, har blitt tatt med promille. I Sverige utfører både politiet og tollvesenets kontrollører promilletester, og det har vært mye fokus på å forebygge fyllekjøring.

 

Promille er vanligste ulykkesårsak

Nilsson og Eriksson fra politiet i Dalarna

 

Litt lengre sør i Sverige har det heller ikke vært store problemer med nordmenn de senere årene, men det hender vi tar noen for fart eller promille. Det kan Lena Ronnertedt Eriksson fortelle under polisen sitt foredrag på Sälen. Det har vært tendenser til en ukultur med kombinasjonen snøscooter og alkohol, spesielt sørover i nærheten av de større tettstedene. Heldigvis ser det ut til at kontroller og god kommunikasjon med snøscooterkjørerne har sin effekt. Promillekjøringen er redusert betraktelig og det er veldig viktig med tanke på at alkohol er den største årsaken til alvorlige ulykker med snøscooter.

 

Turistdestinasjon med plass til alle

 

Sälen er et tettsted i Malung-Sälen kommune i Dalarnas län i Sverige. I 2005 hadde tettstedet kun 508 innbyggere. Hver helg og ferieuke på vinteren forvandles stedet helt med tusenvis av tilreisende. De har forskjellige ønsker som langrenn, snøscooter, hundekjøring og slalom. Alt tilrettelagt i løyper hver for seg. Selv om område er lite i areal med mange forskjellige ønsker, og enda flere folk, fungerer fordelingen uten store konflikter.

Politiet kjemper for å få beholde kompetente betjenter til å være tilstede i fjellet i disse periodene med stort trykk. En dragkamp vi også kan kjenne igjen på norsk side, hvor nedskjæringer i ulike sektorer blir gjort ute i distriktene. Her er tilstedeværelse veldig viktig, så ressurser til kontroller bør prioriteres konkluderer politiets representanter. Men politiet kan ikke være overalt alltid, så samspillet med lokale snøscooterklubber er også viktig. Det handler om å skape forståelse for at restriksjonene er der av hensyn til andre interesser og sikkerhet. Polisinspektør Nilsson sier hun mer enn gjerne deler av sine erfaringer med Norge, slik at ordningen med snøscooterløyper her skal kunne gjennomføres med minst mulig konflikter og ulykker. Denne kompetansen bør vel myndighetene i Norge benytte seg av.

 

 

03.04.2014: Givende seminar i Sälen

IMG_1446Det var et vellykket seminar vi deltok på mandag til onsdag denne uken. Svenske og norske fagpersoner, klubber og politikere delte av sine erfaringer med oss som nå skal ta fatt på denne viktige jobben ute i kommunenorge. 

IMG_1431

 

Påmeldingen var noe beskjeden, men noe lignende har ikke vært prøvd før og vi vil nok merke en betraktelig større interesse for neste seminar. Tilbakemeldingene fra kommunene og klubbene som deltok var udelt positive, alle hadde noe å lære. Selv våre svenske venner hadde faglig utbytte av å delta. Av de som var med kan vi nevne Nationella snöskoterrådet som inkluderer bl.a Polisen, Trafikverket, Snofed, med flere. I tillegg deltok SOND (Snöskoter området norra Dalarna), Hattfjelldalordfører Asgeir Almås, Trygg Trafikk, Statens Vegvesen og Alf Gunnar Mehus fra Hammerfest Trafikkskole.

Vi vil oppdatere med informasjon og bilder fra seminaret etterhvert. Følg med!
IMG_0034

10.02.2014: Snøscooterdebatten som sporet av

Det er ikke lenger fokus i media på negative og positive sider med snøscooterløyper. Alt dreier seg nå om lovligheten av regjeringens utvidelse med et fåtall kommuner i et unødvendig forsøk, for konklusjonen er allerede tatt.

H, Frp og Krf ønsket lovendring og stemte for det 21. mars 2013. Etter regjeringsskiftet ble de rødgrønnes forsøk videreført og utvidet. Den forrige regjeringa la opp til 40 forsøkskommuner, pluss at alle grensekommuner skulle få lage tilslutningsløyper til Sverige. Det kunne tilsammen blitt ca 70-80 kommuner med snøscooterløyper. Den utvidede forsøksordningen gir opp til 105 kommuner muligheter til løyper. Ingen dramatisk utvidelse med andre ord.

Kontroll og konstitusjonskomiteen viser til følgende konklusjon fra Stortingets utredningsseksjon: «..forsøksloven verken gir hjemmel til å innføre en slik forsøksordning med snøscooterløyper, eller til å utvide ordningen.» Stemmer dette er ikke bare H og Frp sin utvidelse ulovlig, det vil da også gjelde hele den rødgrønnes forsøksordning fra 2013. Og ikke nok med det. Forsøket som ble satt igang i 7 kommuner i 2001, som har vart i 13 år, vil da også være i strid med forsøksloven.

Vi skal ikke begi oss ut på å konkludere om lovligheten i forsøket, bare presisere at det ikke er ulikt det AP og SV selv foreslo da de satt i regjering. Det er flertall i Stortinget for lovendring nå som i forrige periode. Den store forskjellen er at ingen avgjørende stemmer er bundet til hender og føtter av et regjeringssamarbeid. Det eneste partiet som stemte for lovendring 21. mars i fjor og fortsatt er fast bestemt på lovendring uten videre forsøk, er Krf. Dette burde de andre partiene ta lærdom av. Krf sier ikke bare hva de er i mot, men også hva de er for. Hva gjør regjeringspartiene om Krf eller SP kommer med et representantforslag likelydende det som H og Frp fremmet for ca 10 mnd siden? Det har aldri vært fattet vedtak i stortinget på grunnlag av et dok8-forslag tidligere, men skulle H og Frp stemme i mot seg selv i denne saken så er ringen sluttet og galskapen komplett.

Til regjeringen og stortinget blir enige om hvordan dette skal løses, får kommunene bruke tiden godt. Et grundig forarbeid sammen med grunneiere og alle lokale interesser gir mindre konflikter. Å lage sikre løyper lagt i områder som ikke berører andre interesser er det vi bør bruke engasjementet og ressursene på.

Å strides om et forsøk der konklusjonen allerede er klar, er i våre øyne bortkastet.

Snøscooterklubbenes Fellesråd

 

17.12.2013: Informativ veileder til forsøkskommunene

Her er Miljødirektoratets veileder til forsøkskommunene.
Vi håper og tror på en snarlig lovendring, men inntil da er det dette som gjelder.
Merk frist for innsending av forskrift for stadfesting er satt til 1.april 2014!