Hva er det SNO kan gi gebyr for?
post
Hva er det SNO kan gi gebyr for?

Her kommer litt info om hva det er SNO kan gjøre hvis du ikke har alt på stell.

Det er godt kjent at SNO er oftere ute enn politiet for å kontrollere motorferdsel i utmark. Vi håper selvsagt at ingen gir dem muligheten til å skrive ut et eneste gebyr, og det er faktisk opp til oss selv.

SNO er der bare for å se til at alle følger reglene. Gjør alle det, er det mye enklere å argumentere for flere løyper enn hvis SNO eller politiet avdekker mange brudd.

Gebyr kan erstatte bot

Statens naturoppsyn (SNO) kan heretter gi gebyr til førere av snøskuter som bryter loven.
Hensikten er å kunne løse mindre alvorlige overtredelser, uten at saken blir anmeldt til politiet.
Da motorferdselloven ble endret i 2015, fikk Miljødirektoratets feltpersonell i SNO hjemmel for å gi fører av snøskuter gebyr ved visse lovbrudd. En ny forskrift forteller hvilke overtredelser det gjelder, og loven er nå tatt i bruk av SNO.

Løsning uten politi

– Formålet med det nye virkemiddelet er å kunne løse enkle og mindre alvorlige saker uten å anmelde til politiet. Hensikten er å bidra til å sikre at regelverket blir fulgt, og at veien blir kort fra forholdet avdekkes til det følges opp med en reaksjon, sier direktør Pål Prestrud i SNO.
Gebyr blir i utgangspunktet ilagt på stedet. Det er aktuelt å gi gebyr både for lovbrudd som fram til nå er straffet med forelegg, og for forseelser som er håndtert ved å informere om regelverket. Som før vil mer alvorlige lovbrudd bli anmeldt. Det samme gjelder gjentatte tilfeller av isolert sett mindre alvorlige tilfeller.

Fra 500 kroner til 3 000 kroner

Strafferettslige reaksjoner, hovedsakelig i form av forelegg, skal fortsatt være hovedregelen. Grensen for hvilke overtredelser som fører til overtredelsesgebyr er satt relativt lavt, og størrelsen på gebyrene spenner fra 500 kroner til 3 000 kroner.

Sett deg inn i reglene

– Vi håper og tror at innføringen av overtredelsesgebyret kan bidra til å hindre en økning i ulovlig kjøring, og at det å ilegge gebyr kan supplere de virkemidlene som brukes i dag. Uansett råder vi alle som planlegger å bruke snøskuter til å sette seg inn i hvilke lover og regler som gjelder, sier Prestrud. – Hensikten er ikke å få tatt flest mulig, men å få folk til å følge reglene som gjelder for å kjøre snøskuter.

Følgende overtredelser kan føre til at fører av snøskuter blir ilagt gebyr:
a) Unnlate å vise gyldig førerkort, hvis du blir pålagt det.

b) Unnlate å vise tillatelse du er pliktig å ha med, hvis du blir pålagt det.

c) Unnlate å vise fram utfylt kjørebok, hvis du blir pålagt det, i tilfeller hvor det kreves kjørebok
for å ha lov til å kjøre. (gjelder dispensasjonskjøring)

d) Kjøring til tider på døgnet – eller på helgedager, helligdager og lignende – hvor vilkårene,
eller kommunale forskrifter, sier at det ikke er lov å kjøre.

e) Kjøring i løype til tider på døgnet eller på særskilt angitte dager (som helgedager og
helligdager) der kjøring er forbudt etter kommunal forskrift etter motorferdselloven § 4a.

f) Kjøring i strid med regler i kommunale forskrifter etter forskrift om bruk av motorkjøretøy i
utmark § 4a som angir hvordan man skal kjøre i områder hvor rasting er tillatt.

Her er forskriften i sin helhet

next
Close