SKFR er med i referansegruppen for motorferdsellovutvalget
Uncategorized
SKFR er med i referansegruppen for motorferdsellovutvalget

Nå har lovendringen som ga alle norske kommuner mulighet til å etablere snøscooterløyper virket i over 6 år. Mange kommuner har lykkes og flere jobber for tiden med etablering.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har laget en evaluering på oppdrag fra Miljødirektoratet. De skulle se på virkningen av lovendringen fra 2015. Resultatet viser at selv om snøscooter er et kontroversielt tema har de 2 kommunene NINA så nærmere på vist at løyper kan etableres uten å skape store konflikter.

Resultatet er ikke overraskende for oss som har jobbet med snøscooterløyper i flere år. Tilbakemeldingene fra kommunene som har etablert løyper er stort sett positive. Det som går igjen av problem er etableringsfasen hvor de lokale folkevalgte blir overkjørt av statsforvalter (tidligere fylkesmann) i klagebehandlingen. Så godt som alle løyper som blir fastsatt blir påklaget av noen, og statsforvalter selv er godt representert. At statsforvalteren, som er statens forlengede arm, driver politikk og faktisk sår tvil om nasjonal forskrift i sine klagebehandlinger er høyst upassende. Alt for ofte glemmer de sin rolle og mange kommuner får sine planer om snøscooterløyper lagt i grus med et pennestrøk. Heldigvis ser vi noen eksempler på at saksbehandlere tar Klima- og miljødepartementets presisering om overprøving av kommunens skjønn til etterretning:

«Bare der kommunens vekting av de ulike hensynene er klart uforholdsmessig – for eksempel der kommunen har sett helt bort fra de hensyn loven sier den skal vektlegge eller avveiingen ut ifra den konkrete situasjonen fremstår svært urimelig i disfavør disse hensynene, er det etter departementets syn grunnlag for å oppheve vedtaket.»

 

Lovendring skal styrke kommunens bestemmelsesrett

Det var et bredt flertall på stortinget som i 2015 sa at kommunene selv skal være beslutningsmyndighet om snøscooterløyper. Nå har stortinget vedtatt at kommunens beslutningsmyndighet skal styrkes ytterligere og vi får bare håpe at det blir en revidering av motorferdselloven som rydder opp i forskjellsbehandlinger og det enorme byråkratiet vi ser i dag rundt snøscooterløyper, øvingsområder og dispensasjonskjøring.

Snøscooterklubbenes Fellesråd – SKFR og andre interesser for snøscooter og lokal forvaltning ble forbigått når tidligere miljøvernminister Rotevatn (V) satte ned utvalget som skal komme med innspill til revideringen. Ny regjering har ikke vist noen tegn på at hverken utvalgets sammensetning eller tidsramme skal endres. Utvalget har frist til 1. desember 2023.

En liten trøst er at SKFR er med i referansegruppa og kan få en liten stemme blant de mange. Oppstartsmøte for lovutvalget er uka her og referansegruppa har sitt oppstartsmøte 1. februar. Hvordan det utvikler seg vil vi komme tilbake til.

Informasjon om mandatet og utvalget finner du her

Medlemmene i referansegruppa er følgende:

Den Norske Turistforening v/ Maylinn Stomperud

Finnmarkseiendommen v/Jan Olli

Kommunesektorens organisasjon v/Kjetil Bjørklund

Naturvernforbundet v/Arnodd Håpnes

NHO Reiseliv v/Dagny Øren

Norges Bondelag v/Olav Røssaak

Norges Fjellstyresamband v/Jan Borgnes

Norges Handikapforbund v/Anders Nupen Hansen

Norges Idrettsforbund v/Anders Røberg-Larsen

Norges Jeger- og fiskerforbund v/Siri Parmann

Norges Røde Kors v/Håvard Danielsen

Norges Skogeierforbund v/Hans Asbjørn Sørlie

Norsk Friluftsliv v/Siri Meland

Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner v/Camilla Sylling Clausen

Norske Reindriftssamers Landsforbund v/Leif Anders Somby

NORSKOG v/Benthe E. Løvenskiold

Sametinget v/Øyvind Lindbäck

Snøscooterklubbenes Fellesråd v/Erik Kirkvold

Statens vegvesen v/Gunhild Lutnæs

Statskog SF v/Rune Trana

Utmarkskommunenes Sammenslutning v/Christi Erichsen Hurlen

prev
Close